Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – GAZ (1)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

WYJAŚNIENIA NR 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki edytowalne

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”

ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE

ZAŁĄCZNIK 11 opz

ZAŁĄCZNIK 12

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA NR 2 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU (18.11.2021 r.) SKŁADANIA OFERT

w zakresie zadania pn: „Budowa kotłowni gazowej
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Załącznik edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

w zakresie zadania pn: „Budowa kotłowni gazowej
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Załącznik edytowalne

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

w zakresie zadania pn: „Budowa kotłowni gazowej
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”

Informacja o zmianie terminu

Wyjaśnienie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki edytowalne

PRZETARG NA
Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn: „Budowa kotłowni gazowej
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

ZAŁĄCZNIKI 1-9

ZAŁĄCZNIK-11

ZAŁĄCZNIK-12

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

SWZ

ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE

Informacja o unieważnieniu przetargu dotyczącego

„Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”

Roboty budowlane

„Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA

ZAŁĄCZNIKI 1-9

ZAŁĄCZNIK-11

ZAŁĄCZNIK-12

OGŁOSZENIE O WYBORZE KANDYDATA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w ZSCKR w Mieczysławowie

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Załączniki do ogłoszenia

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSCKR w Mieczysławowie

Zapytanie ofertowe nr 2/10/2020_0040

Plik w docx

Zapytanie ofertowe nr 2/10/2020_0040

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej” nr RPLD.11.03.01-10-0040/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11. Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe.

FORMULARZ OFERTOWY

Plik w docx

FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania a dnia 13.10.2020 r. dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej” nr RPLD.11.03.01-10-0040/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 11. Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe.

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2020

Przetarg nieograniczony na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

S.I.W.Z. ogrzewanie nowe mieczysławów 2020

Zalacznik nr 2 siwz mieczysławów 2020

Zalacznik nr 3 siwz mieczysławów 2020

Zalacznik nr 4 siwz mieczysławów 2020

Zalacznik nr 5 do SIWZ mieczysławów 2020

Zalacznik nr 6 siwz mieczysławów 2020

Zalacznik nr 7 Umowa na dostawę ciepła_2020

Zalacznik nr 8 siwz mieczysławów 2020

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2019 r.

Ogłoszenie – OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR: RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19

Bilans 2018

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu 2018