Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSCKR w Mieczysławowie

Zapytanie ofertowe nr 2/10/2020_0040

Plik w docx

Zapytanie ofertowe nr 2/10/2020_0040


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej” nr RPLD.11.03.01-10-0040/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11. Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe.

FORMULARZ OFERTOWY

Plik w docx

FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania a dnia 13.10.2020 r. dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej” nr RPLD.11.03.01-10-0040/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 11. Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe.

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2020

Przetarg nieograniczony na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

S.I.W.Z. ogrzewanie nowe mieczysławów 2020

Zalacznik nr 2 siwz mieczysławów 2020

Zalacznik nr 3 siwz mieczysławów 2020

Zalacznik nr 4 siwz mieczysławów 2020

Zalacznik nr 5 do SIWZ mieczysławów 2020

Zalacznik nr 6 siwz mieczysławów 2020

Zalacznik nr 7 Umowa na dostawę ciepła_2020

Zalacznik nr 8 siwz mieczysławów 2020

 

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2019 r.

Ogłoszenie – OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR: RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19

Bilans 2018

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu 2018