PROJEKT: „ZSCKR Mieczysławów wspiera uczniów”

 

Numer naboru: FELD.08.08-IZ.00-001/23

 

Numer wniosku: FELD.08.08-IZ.00-0088/23

 

Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 

Numer i nazwa Działania: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „ZSCKR Mieczysławów wspiera uczniów”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum w Mieczysławowie poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 83 uczniów (16K, 67M) kwalifikacji, kompetencji, umiejętności (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji/kwalifikacji przez min. 90% z 22 nauczycieli (15K,7M) i do zwiększenia potencjału dydaktycznego szkoły poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych w okresie 01.05.2024- 31.08.2025

 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Województwa Łódzkiego: Technikum prowadzące kształcenie zawodowe, jego 83 uczniów (16K,67M) i 22 nauczycieli (15K,7M).Technikum prowadzącego kształcenie zawodowe w zawodach: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik architektury krajobrazu.

 

W projekcie przewidziano:

– doposażenie pracowni szkolnych w technikum: pracowni mechanizacja rolnictwa i agrotroniki dla zawodu Technik mechanizacja rolnictwa i agrotroniki

– wsparcie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń,

– wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez organizację kursów, szkoleń i  warsztatów,

– rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację grupowych zajęć z matematyki, grupowych zajęć z języka angielskiego, grupowych zajęć przygotowawczych do egzaminów zewnętrznych oraz grupowe wyjazdy edukacyjne

– realizacja doradztwa zawodowego dla 83 uczniów,

– realizację staży uczniowskich dla 83 uczniów.

 

Główne rezultaty projektu:

  • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 75uczniów
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po

                opuszczeniu programu-20 nauczycieli

  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem-1 szkoła

 

Wartość projektu wynosi 1 093 922,32 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 983 878,32zł z następujących źródeł:

o finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi 836 296,57 zł

o finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa147 581,75.zł

Wkład własny wynosi 110 044,00zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 maja2024 r. do 31 sierpnia2025r.

#FunduszeUE 

#FunduszeEuropejskie