PROGRAMY STYPENDIALNE:

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

  1. Stypendium szkolne za bardzo dobre wyniki w nauce  dla ucznia, który w klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej, uzyskał średnią ocen minimum 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie, wnioskuje wychowawca klasy.
  2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w szkole.