Wspomnienia z Grecji.

Czas podsumować dotychczas przeprowadzone działania w ramach przedsięwzięcia „Międzynarodowe praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie – Edycja 2022″ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000056769.

Projekt o nazwie ” Międzynarodowe praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie – Edycja 2022” miał za zadanie umożliwić uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności w międzynarodowym środowisku pracy. Dzięki finansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, projekt ten wpisywał się w długoterminową strategię szkoły, realizując założenia Akredytacji oraz Długoterminowej Strategii w zakresie umiędzynaradawiania, skupiając się na  podnoszeniu jakości i atrakcyjności edukacji zawodowej.

W ramach tej edycji projektu, 26 uczniów miało możliwość odbycia praktyk zawodowych w Grecji w zawodach: technik architektury krajobrazu oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Przedsięwzięcie realizowane było przy współpracy z instytucją Olympus Education Services, która odpowiedzialna była za proces kształcenia zawodowego uczniów. Mobilność uczniów odbyła się
w terminie 15.05.2023 – 26.05.2023.

Uczestnicy do udziału w przedsięwzięciu wybrani zostali w procesie rekrutacji, który pozwolił wyłonić 6 uczniów z kierunku technik architektury krajobrazu oraz 20 z profilu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Rekrutacja przeprowadzona została przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły, która zapewniła sprawiedliwy i równy dostęp do działań projektowych. W naborze premiowane były osoby, które charakteryzowały się wysokimi wynikami w nauce, nienagannym zachowaniem, a także aktywnością na rzecz szkoły. Uprzywilejowaną grupą byli uczniowie o zmniejszonych szansach.

Następnym etapem poprzedzającym wyjazd były zajęcia przygotowawcze. Cykl zajęć przygotowawczych obejmował lekcje językowe (angielski, podstawy greki), kulturowe, organizacyjne, zawodowe oraz kurs BHP. Wszystko to miało na celu lepsze przygotowanie uczniów do odbywania staży w międzynarodowym środowisku, oraz przebywania w innym kręgu kulturowym. Przygotowania zostały zakończone spotkaniem informacyjnym, na którym sformalizowano także udział uczniów w projekcie podpisując stosowne porozumienia oraz umowy.

Główną aktywnością w ramach przedsięwzięcia była dwutygodniowa mobilność uczniów.

Uczniowie w towarzystwie opiekunów wyjechali na praktyki zawodowe, które przygotowane i zrealizowane zostały przez partnera przedsięwzięcia Olympus Education Services, którego pracownicy przeprowadzili z młodzieżą uzgodniony wcześniej program kształcenia zawodowego. Podczas trwania mobilności, uczniowie odbyli około 80 godzin zajęć praktycznych, dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami kształcenia. Praktyki realizowane były w dni robocze od poniedziałku do piątku, weekend przeznaczony został na aktywności związane z poznawaniem kultury, tradycji oraz zabytków Grecji.

Dla każdego z zawodów określono spodziewane efekty uczenia się, które obejmowały zdobycie nowych kompetencji i umiejętności związanych z ich zawodami, a także rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych i społecznych.

Praktyki technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki były intensywnym dziesięciodniowym programem, który miał na celu zapoznanie uczniów z różnymi aspektami pracy w rolnictwie i produkcji ekologicznej. Pierwszy dzień praktyk rozpoczął się od omówienia warunków pracy i szczegółowego harmonogramu zadań przewidzianych w ramach stażu oraz przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z omówieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy włącznie. W ramach swoich obowiązków uczestnicy projektu zapoznali się z zasadami funkcjonowania greckiego, wielobranżowego gospodarstwa rolnego zajmującego się produkcją roślinną oraz zwierzęcą z wykorzystaniem rozwiązań i założeń rolnictwa ekologicznego zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak planować i zarządzać procesami produkcyjnymi w rolnictwie. Elementem praktyk były również działania związane z automatyzacją i mechanizacją procesów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych. Przegląd techniczny maszyn i urządzeń pomógł uczestnikom zrozumieć, jak dbać o sprzęt rolniczy oraz jak efektywnie i bezpiecznie prowadzić prace polowe. Kolejne zadania młodzieży związane były z prowadzeniem produkcji zwierzęcej oraz chowem zwierząt gospodarskich. Uczniowie uczyli się także o porządkowaniu pomieszczeń dla zwierząt i wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych. Inne zadania uczniów związane były z realizacją podstawowych prac polowych na uprawach rzadko spotykanych w Polsce np. winorośle, kiwi, granaty.

Równie aktywnie swój czas pożytkowali uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu, którzy chłonęli nową wiedzę oraz umiejętności związane z kształtowaniem terenu, pielęgnacją roślin oraz projektowaniem ogrodów w stylu śródziemnomorskim. Uczestnicy praktyk zawodowych wykonywali różnorodne prace na świeżym powietrzu. Podczas wizytacji ogrodu przygotowywali szkice terenowe oraz dokumentację fotograficzną, na podstawie których przygotowywali plany oraz projektu rewitalizacji ogrodów. Technicy Architektury Krajobrazu byli  odpowiedzialni za utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych. Prace obejmowały zadania związane z  przycinaniem roślin, nawadnianiem, pielęgnacją, rewitalizacją oraz odchwaszczaniem czy zabiegami ochrony roślin przed szkodnikami czy chorobami. Młodzież zyskała także sporą dawkę inspiracji oglądając i pracując w śródziemnomorskim klimacie, którego elementy przenoszone są również do polskich ogrodów. 

Projekt zakładał również realizację programu kulturowo-edukacyjnego, który pozwolił uczestnikom poznać grecką kulturę, tradycje i historię. Uczestnicy odwiedzili wiele ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych, uczestniczyli w lekcjach tańca greckiego, wzięli udział w różnych zajęciach integracyjnych. Spośród dwóch tygodni jakie uczniowie spędzili w Grecji, weekend został przeznaczony na zwiedzanie. Głównymi atrakcjami wyjazdu był rejs na wyspę Skiatos oraz wizyta w zabytkowym kompleksie prawosławnych klasztorów Meteory.

Dwutygodniowa mobilność upłynęła bardzo szybko. Uczestnictwo w międzynarodowych praktykach zagranicznych przyniosło wiele korzyści dla młodzieży w kontekście ich rozwoju zawodowego
i osobistego. Była to doskonała przygoda, gdzie nauka łączyła się z poznawaniem świata.

Realizacja projektu została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu ERASMUS+. Wszystkie aktywności w ramach przedsięwzięcia były dla jego uczestników bezpłatne i pokrywane z przyznanego grantu.

W ramach przeprowadzonych działań zapewniono uczestnikom:

  • Realizację programu praktyk zgodnie z potrzebami kształcenia w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik architektury krajobrazu;
  • Opiekę mentorską:
  • Transport międzynarodowy;
  • Zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem;
  • Realizację programu kulturowo-edukacyjnego;
  • Ubezpieczenie;
  • Kieszonkowe;
  • Przygotowania do mobilności;
  • Wsparcie pedagogiczne oraz merytoryczne kadry nauczycielskiej;