Oferujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie:

1) Prowadzenie produkcji rolniczej – ROL.04
2) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – ROL.10

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Absolwenci technikum rolniczego uzyskują tytuł technika rolnika, który umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych związanych z produkcją rolniczą, w urzędach gminy, miasta, instytucjach służby rolnej i handlowych.

Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
– prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarczych
– organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
– podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego