Kalendarium:

1910.06.27    – Mieczysław Kretkowski, sędzia z Pokrzywnicy, zakupuje od Jana Franciszka Czarnowskiego majątek

                           ,,Wały G” , o obszarze 38 morgów 288 prętów

1912.01.03    – rozpoczyna się pierwszy kurs rolniczy

1912.01.16    – poświęcono Szkołę

1912.05.04    – Mieczysław Kretkowski przekazuje Szkołę Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu w Królestwie Polskim

1912               – utworzono szkolną drużynę straży pożarnej, zakład fryzjerski i teatrzyk

1912.12.06    – 37 absolwentów kończy pierwszy kurs

1913               – wybudowano dom nauczyciela

                       – założono telefon

                       – przebudowano owczarnię i wozownię na budynek dla inwentarza i warsztaty

1914               – wybudowano spichrz        

1915               – okupacyjne władze rosyjskie aresztowały kierownika Szkoły Jana Rapackiego (za utrudnianie mobilizacji)                              oraz zesłały na Sybir nauczyciela ogrodnictwa Wawrzyńca Zydorczaka

                       – urządzenia i gospodarstwo szkolne ulegają rekwizycjom i zniszczeniu

                       – Szkoła zostaje zamieniona na ochronkę dla dzieci łódzkich   

1918.11.11    – po 123 latach niewoli Polska odzyskuje Niepodległość          

1919.01         – pierwszy kurs w odrodzonej Ojczyźnie rozpoczyna 56 uczniów

                       – 22 uczniów odchodzi do wojska

1920.03.29    – umiera fundator i założyciel szkoły, Mieczysław Kretkowski, pochowany   zostaje na warszawskich                                            Powązkach         

1920.07.11    – rok szkolny zostaje przerwany; na apel Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, nauczyciele i uczniowie                                 zgłaszają się do wojska 

1920.08.11    – Szkoła zostaje zamieniona na szpital epidemiczny

1920.10         – z wojny powraca 22 z 46 Mieczysławowiaków

1921               – pierwszy Zjazd Absolwentów; przybywa 82 wychowanków, liczni przedstawiciele szkół                                                              sąsiedzkich, urzędów i instytucji

1922.06.10    – I Zjazd Sąsiedzkich Szkół Rolniczych w Mieczysławowie

1922.12.16    – poświęcono ufundowaną tablicę pamiątkową ku czci fundatora szkoły

1923.01.01    – wydawany w Szkole ,,Głos Koleżeński” staje sie organem Sąsiedzkiego Związku Kół Rolniczych Kościelca,                                 Mirosławic, Mieczysławowa, Niegłos, Popowa, a od 1925 r. także Łowicza i Trzepowa

1927               – II Zjazd Absolwentów – przybywa 95 wychowanków

1927.06.11    – Szkołę odwiedza Metropolita Warszawski Ks. Kardynał Aleksander Kakowski

1927               – ukończono drenowanie gruntów

1928.07.12    – Szkołę odwiedza Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki, Minister Rolnictwa

                           E. Niezabytowski, Minister Reform Rolnych W. Staniewicz,

                           Wojewoda Warszawski St. Twardo i Starosta Kutnowski P. Żbikowski

1929               – uruchomienie kursów przysposobienia rolniczego

                       – Szkołę odwiedza Minister Rolnictwa Łotwy

                       – Szkole nadano sztandar

1932             Zjazd Absolwentów na 20-lecie Szkoły

                       – powstał hymn Mieczysławowiaków       

1934.04.25    – zorganizowano pierwszy kurs rachunkowości rolnej dla członków Stowarzyszenia Wychowanków Szkół                                   Rolniczych

1935               – Szkołę przejmuje Kutnowski Powiatowy Związek Samorządowy

1937               – rozpoczęto budowę łaźni i pralni

                       – Szkoła zmienia nazwę na Szkołę Przysposobienia Rolniczego

1937.08.15    – delegacja Szkoły bierze udział w odsłonięciu pomnika w Krzyżanowie ku czci poległych w latach 1914-1921                            za Ojczyznę obywateli gminy Krzyżanówek (w tym uczniów szkoły)

1937.09         – rozpoczęto rozbudowę Szkoły

1938.09.11   – Zjazd Absolwentów na 25-lecie Szkoły

                       – poświęcono nowy gmach Szkoły

                       – odsłonięto tablicę upamiętniającą czyn Mieczysławowiaków z roku 1920

1939               – w Szkole działa 6 organizacji młodzieżowych ( Polski Czerwony Krzyż, Liga Morska i Kolonialna, Liga                                         Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Bratnia Pomoc, Koło Koleżeńskie, Koło Starych                                                            Mieczysławowiaków) oraz sklepik uczniowski

1939.08.12    – Szkołę wizytuje Wojewoda Łódzki Henryk Jóżewski

1939.09.01    – rok szkolny zostaje przerwany; w obliczu agresji Niemiec na Polskę Mieczysławowiacy stają do obrony                                      Ojczyzny

1939.09         – Szkoła przechodzi w ręce okupanta niemieckiego, który uruchamia niemiecką szkołę gospodarstwa                                            wiejskiego dla dzieci z rodzin niemieckich

1944               – w obliczu frontu szkoła zostaje ewakuowana do majątku Strzelce, a następnie w koszalińskie

1945.01.22    – do Szkoły powraca jej przedwojenny kierownik K. Migdałło, organizuje naukę po wojennej przerwie

1945.04.11    – rozpoczęcie roku szkolnego

1945               – po parcelacji dóbr Zawady przydzielono szkole 16 ha ziemi

1947               – Zjazd Absolwentów na 35-lecie Szkoły

1950               – budowa stodoły i spichrza

1950/1952     – powstaje 4-letnie Państwowe Technikum Rolnicze

1952.06         – pierwszy egzamin dojrzałości zdaje 39 uczniów

1957/1958     – powstaje 2-letnia Szkoła Ogrodnicza

1960               – Następuje rozwój Szkoły poprzez utworzenie działów: szkółkarsko-pszczelarskiego i sadowniczo-                                               kwiaciarskiego

                       – wybudowano szklarnię o powierzchni 600m2

1961               – zorganizowano ogródek botaniczny

                       – oddano do użytku nową chlewnię

1962.07.07    – Zjazd Absolwentów na 50-lecie Szkoły

1964.09         – powstaje 2-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

1970               – rozpoczęto budowę internatu, kotłowni, oczyszczalni ścieków, przepompowni wód drenarskich i dróg                                     dojazdowych

1972               – odbyła się I Powiatowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych,  rozpoczęto budowę nowej szkoły i sali                                              gimnastycznej

1974.01         – oddano do użytku nowy internat (na 192 miejsc)

1975               – Szkoła zostaje podporządkowana Wydziałowi Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Płocku

1975.10         – oddano do użytku nowe skrzydło szkoły oraz salę gimnastyczną

1976               – rozpoczęto remont kapitalny starego budynku szkoły

1976.09         – utworzono Technikum Zaoczne

1977               – uruchomiono autobusową linię podmiejską z Kutna

1977.11.01    – powołano Zespół Szkół Rolniczych z 7 filiami (w Krośniewicach, Daszynie, Nowym Gaju, Łęczycy, Witoni,                                   Szewcach i Żychlinie)

1979.09.01    – utworzono 4-letnie Technikum Ogrodnicze

1979.10.13    – przekazano do użytku wyremontowany budynek szkoły

                       – przekazano Szkole nowy sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski, SHRO Gołębiew i                                                        Gospodarstwo Szkoleniowe w Mieczysławowie

1980.09.01    – oddano do użytku 18-rodzinny dom nauczyciela

                        – Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych w Gołębiewie zostaje zakładem opiekuńczym Szkoły

1982               – rozpoczęto budowę poligonu do nauki jazdy

1982.09.01    – utworzono 5-letnie Technikum Ogrodnicze i 3-letnie szkoły zawodowe

1984.04.12    – odbył się pierwszy turniej rekreacyjno-sportowy internatów Szkół Rolniczych z Mieczysławowa, Kościelca

                           i Powiercia

1984.05.29    – Szkoła zostaje udekorowana medalem ,,Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”

1984.10.12    – odbyło się zorganizowane przez Katedrę Socjologii i Doradztwa Rolniczego SGGW w Warszawie, Zarząd                                  Krajowy ZMW oraz ZSR w Mieczysławowie sympozjum pt. ,,Wiktor Bronikowski i jego agronomia                                                społeczna”

                       – Międzywydziałowe Koło Naukowe Socjologii Wsi i Doradztwa Rolniczego im. Władysława Grabskiego przy                             SGGW w Warszawie przyznaje Szkole wyróżnienie im. W. Bronikowskiego, za wkład w rozwój koła

                           i studenckiego ruchu naukowego

1984               – rozpoczęto zakładanie nowego sadu dydaktycznego

1986               – patronat nad Szkołą obejmuje Bank Gospodarki Żywnościowej w Płocku

1986.11          – pierwsze zagraniczne praktyki zawodowe uczniów

1987.05.22    – w Mieczysławowie odbywa się finał XI Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

1987.06.20   – Zjazd Absolwentów w 75-lecie Szkoły

                       – nadanie Szkole imienia Macieja Rataja

1988.04.15    – odbył się Wojewódzki Konkurs Orki

1989.09.01    – utworzono 5-letnie Technikum Rolnicze

1990.06         – Szkołę odwiedzają uczniowie francuskiego Technikum Strażników Przyrody oraz uczniowie Zespołu Szkół                               Rolniczych w Toruniu

1990.11.12    – odsłonięto odrestaurowaną tablicę upamiętniającą uczniów szkoły poległych w wojnie 1920 r.

1992.04.10    – zorganizowano okręgowe eliminacje XVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

1992.04.26    – odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

1992.06         – Zjazd Absolwentów w 80-lecie Szkoły

1993.08         – Szkołę odwiedza delegacja Hrabstwa Northumberland w Anglii wraz z Przewodniczącym Rady Hrabstwa                                 Janem Switlanbankiem

1993.09.01    – po 54 latach ponownie odsłonięto pamiątkowy kamień wieńczący do 1939 roku Kopiec 3 Maja. ,,Ojczyźnie                                  na chwałę, braciom i sobie na pożytek” – głosi napis.

1993.09.04    – rozpoczęto współpracę z Kutnowskim Domem Kultury; kompozycje kwiatowe wykonane przez uczniów                                   Technikum Ogrodniczego prezentowane były na dorocznym ,,Święcie Róży” w Kutnie

1993.12.13    – Szkołę odwiedza Ordynariusz Łowicki Ks. Biskup Alojzy Orszulik

1994.06.11    – Zjazd Absolwentów Szkoły – rocznika 1954 – w 40-lecie uzyskania świadectwa dojrzałości

1994.06.24    – Szkołę odwiedza Wojewoda Płocki Krzysztof Kołach – absolwent Technikum Rolniczego z roku 1981

1994               – wizyta studentów z Anglii

1994.10         – przeprowadzono kapitalny remont kotłowni

1995.04.21    – zorganizowano Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Rolniczych w tenisie stołowym i piłce nożnej

1995.09.01    – utworzono 4-letnie Liceum Ekonomiczne

1996.01.29    – odbyła się Krajowa Konferencja Doradców Metodycznych Szkół Rolniczych z udziałem m.in. Wiceministra                               Rolnictwa Katarzyny Małysz-Duczkowskiej

1996.05.27    – odbyło się forum rolników z gminy Krzyżanów

1997.09.01    – utworzono 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

1998.09.01    – utworzono 5-letnie Liceum Agrobiznesu

1998.11.06    – zorganizowano Wojewódzkie Biegi Przełajowe Szkół Rolniczych

1999.01.01    – Szkołę przejęło Starostwo Powiatowe w Kutnie

2000.12         – zlikwidowano gospodarstwo przyszkolne

2002.06.15    – Zjazd Absolwentów Szkoły i uroczystości z okazji 90-lecia ZSR w Mieczysławowie

2003.09.15    – Szkołę odwiedza Ordynariusz Łowicki Ks. Biskup Alojzy Orszulik

2005.03.15    – otwarcie izby regionalnej

2005.09.01    – utworzono 3 – letnie Liceum Profilowane – profil zarządzanie informacją, klasa o rozszerzonym                                                 programie sportowym

2006.01.09    – uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej oraz centrum multimedialnego

2006.08.07    – wizyta w naszej szkole młodzieży francuskiej

2006.09.02    – Zjazd Absolwentów rocznika 1976 w 30 – rocznicę matury

2006.09.09    – wizyta grupy młodzieży z Lycee Regional Agricole we Francji

2006.09.15    – wizyta uczniów Naszej Szkoły w zaprzyjaźnionej szkole rolniczej we Francji

2006.10.27    – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Lepper i Starosta Kutnowski Andrzej Dąbrowicz podpisali                                        porozumienie o przekazaniu z dniem 1 stycznia 2007 roku Naszej Szkoły Ministerstwu Rolnictwa

                             i Rozwoju Wsi

2007.01.01    – organem prowadzącym szkołę został Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                         – z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości wyodrębniono Liceum Profilowane, którego organem                                                   prowadzącym pozostał Powiat Kutnowski. Dyrektorem liceum została pani Jolanta Rosół

2007.03.01    – odbyła się konferencja „Perspektywy kształcenia rolniczego w dobie zmian zachodzących w rolnictwie w                                XXI wieku” z udziałem Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie                                Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr. Józefa Kobyłeckiego, gości ze szkół rolniczych podległych Ministrowi                                            Rolnictwa, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i władz powiatu kutnowskiego

2007.03.01    -„Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W dniu dzisiejszym miała miejsce ważna uroczystość. W Zespole Szkół                              Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie pod Kutnem obchodzono 95 – lecie                                             utworzenia szkoły – szkoły niezwykłej i tak pięknie wpisanej w dzieje oświaty rolniczej i edukacji                                               narodowej./…/”

                            Podczas 35 posiedzenia Sejmu RP Poseł Tadeusz Wożniak zaprezentował Wysokiej Izbie dzieje Naszej                                     Szkoły

2007.12.10    – dzięki środkom finansowym przekazanym Naszej Szkole przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                      zakupiono najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne dla wszystkich kierunków kształcenia.

2008.05.15    -wizytę duszpasterska w naszej szkole składa Ordynariusz Łowicki Ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba

2009.03.30- 2009.04.09 – uczniowie Naszej Szkoły odwiedzają szkołę rolniczą w Vailly Sur Souldre

2009.09.01    – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia nazwę szkoły. Pełna nazwa szkoły to Zespół                                    Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

2010.10.23    – „Od ziarenka do bochenka” – tradycje wypieku chleba żytniego na zakwasie, wystawy produktów                                                piekarskich

2010.12.22    – wystawa stroików świątecznych, konkurs dla gimnazjalistów na kartkę świąteczną

2011.04.16    – „Tradycje Wielkanocnego Stołu” – wystawy produktów regionalnych i tradycyjnych, poznanie tradycji i                                    zwyczajów wielkanocnych, wystawy dekoracji świątecznych

2011.09.18    – udział uczniów w uroczystościach upamiętniających bitwę nad Bzurą

2011.10.01    – udział uczniów w I Pikniku Edukacyjnym w Sokołowie Podlaskim, konkurs na najładniejszy wieniec                                         dożynkowy

2011.10.14    – Dzień Edukacji Narodowej, powołanie Komitetu Obchodów 100-lecia Szkoły

2011.10.21    – „Podziel się chlebem” – II Dzień Chleba Żytniego, wystawy produktów zbożowych i wypieków, odmian zbóż                            oraz jesiennych kompozycji kwiatowych

2011.12.22    – „Betlejem jest w nas” – uroczystości wigilijne dla uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły

2012.02.24    – Dzień Patrona Szkoły, inauguracja obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły

2012.03.30 – 2012.04.01 – rekolekcje wielkopostne dla młodzieży w kościele parafialnym w Łąkoszynie, występ uczniów                              w montażu słowno – muzycznym „Rozpięty na ramionach”

2012.05.07    – udział uczniów w gminnych uroczystościach Dnia Zwycięstwa, złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych                             w czasie II wojny światowej

2012.05.18 – 2012.06.09  – wizyta uczniów ze szkoły rolniczej w Mazille we Francji

2012.09.08    – Obchody Jubileuszu 100-lecia Szkoły, Zjazd Absolwentów

2013.07.13    – udział uczniów w praktykach wakacyjnych w ramach programu CEKIN „Wzmacnianie kompetencji                                            kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce”

2014.03. – 2014.09.  – termomodernizacja budynku szkoły oraz internatu

2014/2015     – praktyki zagraniczne uczniów w Niemczech

2015.09.01    – powstaje klasa kształcąca w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (w kolejnych latach technik                                             mechanizacji rolnictwa i agrotroniki), której uczniowie tworzą jednocześnie klasę mundurową – strażacką

2015/2016     – praktyki zagraniczne w Niemczech – DEULA Nienburg

2015-2020    – remont generalny szkolnych warsztatów

2016/2017     – praktyki zagraniczne w Niemczech – DEULA Nienburg

2017.06.03    – Jubileusz 105-lecia istnienia Szkoły. Zjazd Absolwentów

2017/2018     – praktyki zagraniczne w Niemczech – DEULA Nienburg

2018/2019     – pierwsi uczniowie otrzymują stypendia w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla                                        najzdolniejszych”

2018.04.22    – XXVI Targi Rolne Agrotechnika w Bratoszewicach

2018.04.- 2018.06. – przebudowa oczyszczalni ścieków

2018.05.23    – „Bez wiary potykamy się o źdźbło trawy, z wiarą przenosimy góry” wizyta duszpasterska Ordynariusza                                    Łowickiego Ks. Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby

2018.05.25    – Piknik Majowy w ZSCKR im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

2018.06.22    – „Złota Matura”, odsłonięcie tablicy upamiętniającej dyrektora szkoły w latach 1964-1969 Zdzisława                                           Piekarka

2018.11.15    – „Dąb Niepodległości” posadzony w 100-lecie Odzyskania Niepodległości pod patronatem Posła RP                                           Tadeusza Woźniaka

2018.12.02    – stoisko Szkoły na Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu

2018/2019     – praktyka zawodowa w DEULA Nienburg w Niemczech

2019.05.29    – uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w szkoleniu o systemach rolnictwa precyzyjnego w maszynach i                                       ciągnikach w siedzibie Academy Class w Niepruszewie k. Poznania

2019.11.20    – szkolenie John Deere dotyczące mechatroniki w rolnictwie

2020.03.- 2022.05. – pandemia koronawirusa – z powodu Covid-19 odwołane zostają niektóre uroczystości, uczniowie                                  mają wprowadzane okresowo nauczanie zdalne i hybrydowe

2020.07.18    -uroczystość w Naszej Szkole podczas której odsłonięta została tablica memoratywna ku czci                                                        Mieczysławowiaków, którzy w 1920r. stanęli w szeregach Armii Ochotniczej do walki z Bolszewikami

2020.08.24    – podpisanie umowy na realizację projektu „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej”

2021.09.25    – uczestnictwo uczniów w AGRO SHOW Bednary

2021.12.07    – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i                             ZSCKR w Mieczysławowie

2022.03.17    – udział uczniów w Międzynarodowych Targach Architektury Krajobrazu Ogrodnictwa Warsaw Green Days                               2022

2022.03.31    – spotkanie w ZSCKR w Mieczysławowie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbertem                                                   Kaczmarczykiem oraz Posłem RP Tadeuszem Woźniakiem