ZESPÓŁ SZKÓŁ

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Macieja Rataja

w MIECZYSŁAWOWIE

1912 – 2022

       Początki naszej placówki sięgają okresu zaborów. Szkoła powstała w 1912 roku, lecz jej fundator i założyciel, Mieczysław Kretkowski, już wcześniej działał na niwie oświatowej. Był on wielkim patriotą, uczestniczył w powstaniu styczniowym, dążył do odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Rozumiał, że tylko naród wykształcony może osiągać wielkie rzeczy. Myśl utworzenia szkoły rolniczej powstała najprawdopodobniej pod wpływem doświadczeń z pracy we własnym majątku. Dostrzegał olbrzymie zaniedbania w poziomie wiedzy i wykształceniu wśród ludności wiejskiej. Mieczysław Kretkowski i jego żona Zofia ze Strzeszewskich należeli do tej części ziemiaństwa, które myślało o rozwoju naszego kraju i zajmowało się sprawami dotyczącym całego społeczeństwa. W Pokrzywnicy i okolicach zakładali ochronki dla dzieci pracowników folwarcznych i ludności wiejskiej. W roku 1907 wspólnie założyli i wyposażyli Szkołę Gospodarczą Żeńską w Mirosławicach w powiecie kutnowskim.

       Dnia 27 czerwca 1910 r. Mieczysław Kretkowski zakupił od Jana Franciszka Czarnowskiego dwór parcelowanego majątku Wały w powiecie kutnowskim o obszarze 38 morgów 288 prętów. Po niespełna dwóch latach, 3 stycznia 1912 roku, została zorganizowana i wyposażona staraniem fundatora szkoła rolnicza, która z krótkimi przerwami funkcjonuje do dzisiaj. Placówka posiadała przestronny, zelektryfikowany budynek szkolny z bogatą biblioteką, rozwinięty dział hodowlany, ogród, sad i warsztaty z internatem. Mieczysław Kretkowski założył szkolną drużynę straży pożarnej. Tradycja ta jest kontynuowana, gdyż posiadamy obecnie klasy mundurowe i drużynę pożarniczą. Będąc wszechstronnym człowiekiem prowadził też kadry, a w latach 1916-1917 uczył weterynarii. Do końca życia wspierał szkołę materialnie, szczególnie w latach I wojny światowej, potajemnie (przed okupantami) dowożąc żywność. Interesował się uczniami i ich problemami. Zmarł bezpotomnie 29 marca 1920 r. w wieku 74 lat. Spoczywa na Powązkach w Warszawie. W uznaniu zasług, 16 grudnia 1922 roku staraniem Koła Starych Mieczysławowiaków, ufundowana została i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci fundatora szkoły w Mieczysławowie. Pamięć o tym wielkim Polaku i patriocie jest pielęgnowana w naszej placówce po dziś dzień.

I wojna światowa to trudny okres dla naszej szkoły, kolejne lata w odrodzonej Ojczyźnie to walki o granice. Szkoła kontynuuje jednak swoją działalność, wielu uczniów stawia się przed komisjami poborowymi i idzie do wojska. Bardzo chwalebną kartą historii placówki jest okres wojny na wschodnich rubieżach naszego kraju. 10 lipca 1920 roku – uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie, jako jedni z pierwszych, odpowiedzieli na apel marszałka Józefa Piłsudskiego i zgłosili się do Armii Ochotniczej by walczyć z bolszewikami. Ochotnicy zostali przyjęci do Baonu Zapasowego 37 pp. pod dowództwem majora Albina Skroczyńskiego. W wyniku weryfikacji zakwalifikowano 46 uczniów (przyjęto 42), a z 4 nauczycieli – 2. Dnia 11 lipca 1920 roku zajęcia zostały przerwane. W październiku z wojny do szkoły wróciło 22 uczniów, część ochotników zginęła na polu chwały, część dostała się do niewoli, kilku pozostało w wojsku.

            Po pierwszych trudnych latach okresu międzywojennego szkoła nabiera wiatru w żagle i wyraźnie dąży do  coraz większego rozwoju. Poziom nauczania był coraz wyższy, powiększał się areał, na którym gospodarowała szkoła, remontowano stare i stawiano nowe budynki. W 1927 roku Mieczysławów przeprowadza ważną dla szkoły i jej osiągnięć rolniczych sprawę zakończenia drenowania gruntów szkolnych przy pomocy finansowej z Ministerstwa Rolnictwa. W wielu dziedzinach Mieczysławów jest przodującą placówką w kraju wśród wszystkich szkół rolniczych. Nasza szkoła w okresie II Rzeczpospolitej znana była w całym kraju i poza jego granicami. Świadczą o tym wizyty rolników z Danii, Francji, Stanów Zjednoczonych i innych państw. Ważnym wydarzeniem w historii szkoły była wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w 1928 roku. Prezydentowi towarzyszyli: Minister Rolnictwa E. Niezabytowski, Minister Reform Rolnych W. Staniewicz, Wojewoda Warszawski Stanisław Twardo i Starosta Kutnowski p. Żbikowski. Z tej okazji odbył się w szkole wielki zlot kół młodzieży z całego powiatu. Rok wcześniej szkołę odwiedził metropolita warszawski ks. Kardynał Aleksander Kakowski. Wszelkie trudności i kryzysy, które tak jak nasz kraj dotykają naszą placówkę, są rozwiązywane przez prężnie działające grono nauczycielskie, przy pomocy instytucji państwowych oraz coraz większego kręgu przyjaciół i sponsorów szkoły. Podsumowaniem działalności placówki w okresie międzywojennym niech będą sława napisane przez Stanisława Dobrowolskiego w przedmowie do opracowania pod tytułem „Szkoła Rolnicza Mieczysławów”, Warszawa 1938: „(…) Mieczysławów nie izolował się od otoczenia, jak się to zazwyczaj dzieje ze szkołami. Przeciwnie starał się o kontakty, dążył do promieniowania na okolicę. Działał w kierunku ulepszenia hodowli przez podnoszenie rasy bydła i trzody, dostarczał szlachetnych odmian drzewek i krzewów, nasion. Urządzał kursy, przyjmował wycieczki, wpływał na zakładanie instytucji ekonomiczno-społecznych w promieniu swego oddziaływania”.

Okres II wojny światowej zahamował rozwój placówki, w czasie okupacji niemieckiej szkoła była nieczynna. Działalność szkoły została wznowiona zaraz po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. Już 11 kwietnia utworzono Publiczną Męską Szkołę Rolniczą. Do roku 1948 Szkoła w Mieczysławowie podlegała Powiatowemu Inspektoratowi Oświaty w Kutnie. Na przełomie 1948/1949 roku wzrosła ranga Szkoły Rolniczej, po raz pierwszy przeprowadzono nabór młodzieży do koedukacyjnego Liceum Ogrodniczego, a następnie do Technikum Rolniczego. Nauka w w/w szkołach kończyła się egzaminem dojrzałości, który umożliwiał podjęcie studiów wyższych. Pierwszy egzamin dojrzałości, dla 39 uczniów, odbył się w czerwcu 1952 roku. Okres Polski Ludowej to liczne zmiany organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze. Zakładano, że szkoły rolnicze kształcić będą specjalistów do socjalistycznej gospodarki rolnej – spółdzielni produkcyjnych i Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nie kształcono fachowców dla prowadzenia indywidualnych gospodarstw. Dzięki mądrości pedagogów, rodziców i uczniów szkoła nadal skutecznie kształciła młodzież i spełniała swoje podstawowe zadania. Lepsze czasy dla szkoły przyszły w latach siedemdziesiątych, poprawiła się baza lokalowa, wyposażenie i otoczenie budynku. W 1987 roku Szkoła Rolnicza w Mieczysławowie otrzymała imię Macieja Rataja – wybitnego działacza ruchu ludowego i parlamentarzysty.

Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze lat dziewięćdziesiątych to tak jak dla większości naszego społeczeństwa czas wzlotów i upadków także dla naszej placówki. Po 1 stycznia 1999 roku nastały dla szkoły trudne czasy, organem prowadzącym szkołę został powiat kutnowski. Zlikwidowane zostało gospodarstwo pomocnicze i rozprzedano jego majątek. Zlikwidowano szkoły filialne, a uczniowie odeszli do innych szkół.

Od 1 stycznia 2007 roku organem prowadzącym szkołę został ponownie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła powoli zaczęła odzyskiwać dawną świetność oraz kształcić młodzież w nowoczesnej, dobrze wyposażonej placówce, która odpowiada na wymagania współczesnego świata. Mijają lata, zmieniają się warunki historyczne, społeczne i polityczne. Nasza szkoła cały czas trwa, wychowując kolejne pokolenia młodych ludzi, dbając o ich rozwój intelektualny, właściwą postawę patriotyczną oraz kształtuje cechy i umiejętności potrzebne do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Doskonale podsumują to słowa wypowiedziane przez Macieja Krauze, dyrektora szkoły w latach 1988-1992, z okazji jubileuszu 80-lecia szkoły: „Dumą tej szkoły są jej absolwenci, którzy twardą, wierną i szlachetną służbą na różnych odcinkach życia służyli i służą narodowi. Mury te dały nam w przeszłości szereg ludzi co zasłużyli w służbie państwowej – czy to na polach bitew, czy w gospodarce, czy też w oświacie, kulturze, w samorządach i tym podobne”.

Z okazji 110 rocznicy utworzenia naszej placówki zostanie wydana monografia, opracowana przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, w której w sposób obszerny zostanie zaprezentowana historia naszej szkoły.