PROGRAM STYPENDIALNY

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

  1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce w wysokości 100 zł miesięcznie wypłacane dwa razy w roku, po zakończeniu pierwszego półrocza i po klasyfikacji rocznej. O stypendium dla ucznia, który w klasyfikacji uzyskał średnią ocen minimum 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie wnioskuje wychowawca klasy.
  2. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” realizowany przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 6 tys. zł dla ucznia, który na świadectwie z przedmiotów zawodowych uzyskał średnią ocen 4,5 i wyższą.
  3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w szkole.